• Arbenita Uka Assistante en pharmacie

  • Anastasia Ventouri Pharmacienne responsable

  • Lia Charvala Pharmacienne

  • Soumaya R. Pharmacienne

Équipe

Pharmacie Nouvelle à Plainpalais